INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ​

Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje bude zpracovávat Mgr. Vlastimil Škoda, advokát, IČ:15128733, se sídlem Děčín, Masarykovo nám. č. 193/20, Děčín.

Proč Vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného titulu, kterým je zpravidla uzavření a plnění smlouvy s klientem. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely výkonu právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie.

Jaké údaje zpracováváme

  • Vaše kontaktní a identifikační údaje (včetně rodného čísla)
  • Údaje, které nám sdělíte z důvodu převzetí Vašeho právního zastupování v konkrétní věci

Údaje, které o Vás získáme z dalších zdrojů, zejména:

  • Údaje poskytnuté protistranou nebo dalšími osobami při vedené Vaší právní věci, případně z veřejných rejstříků

K čemu budeme údaje využívat

Vaše údaje budeme používat výlučně pro výkon agendy spojené s Vaším právním zastupováním, zejména k řádnému plnění všech zákonných povinností, ke komunikaci s jednotlivými subjekty v rámci řízení. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání právního zastupování a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, což je zpravidla po dobu 10 let. Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Vaše práva

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:

  • požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; přístup k osobním údajům si můžeme účtovat náhradu odpovídající našim nákladům,
  • požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci,
  • vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu,
  • podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,
  • přenos výmaz a omezení zpracování.

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich práv dle uvedeného seznamu vyloučeny s ohledem na povahu zpracování.

Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na emailu: sekretariat@ak-skoda.cz